Privacyverklaring In Balans Oefentherapie

 

Algemeen

In Balans Oefentherapie neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

In Balans Oefentherapie, gevestigd aan de Weipoort 27-29, 3075EW te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

In Balans Oefentherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en deze zelf aan ons verstrekt.

Wanneer u bij ons een behandeling wilt ondergaan is het nodig dat we gegevens van u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren.

De volgende gegevens worden verwerkt: Voor- en achternaam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, burgerservicenummer (BSN), naam huisarts, medische gegevens,

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens met de volgende doelen:

  • Verlenen van oefentherapeutische zorg
  • Het declareren van de verleende zorg bij verzekeraars of patiënt
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs(stagiaires) en voorlichting.
  • Klantervaringsonderzoek via Qualizorg

Verwerking van de informatie:

-Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Dit zijn we wettelijk gezien verplicht. Alleen uw behandelend oefentherapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.

- Zorgverzekeraars waar de praktijk een overeenkomst mee heeft, kunnen inzage verlangen in dossiers om te controleren of de gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. De praktijk moet hier medewerking aan verlenen.

- Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

-Uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor ons kwaliteitsbeleid en ons klantervaringsonderzoek. Wij zullen uiteraard niet meer gegevens verwerken dan nodig is. De gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden naar een persoon. Wanneer u dit niet wenst, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

In Balans Oefentherapie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens (bv een medewerker van In Balans Oefentherapie) tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of –systemen:
Intramed, zorgmail, en LDO.
Deze worden gebruikt om uw gezondheidsproblemen vast te leggen, te declareren naar de zorgverzekeraar, de communicatie met uw verwijzer en data verzameling om de therapie wetenschappelijk te blijven onderbouwen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In Balans Oefentherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn gegevens:

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling ( WGBO),

Geheimhouding

Alle medewerkers van In Balans Oefentherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uitzondering op deze geheimhoudingsverplichting zijn:

  • Als u hiervoor zelf toestemming geeft
  • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden
  • Wanneer er gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

-U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In Balans Oefentherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.bakx@inbalans-oefentherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

In Balans Oefentherapie doet er zoveel mogelijk aan om uw privacy te borgen, maar het kan natuurlijk toch dat u hierover niet tevreden bent. U kunt dit bespreken met uw behandelaar of mailen met de praktijkeigenaar mevrouw P. Bakx, p.bakx@inbalans-oefentherapie.nl . U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen alle passende maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. De website maakt bv. gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat zodat uw persoonsgegevens worden afgeschermd indien u deze invoert.

In Balans Oefentherapie gebruikt geen cookies op de website.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met p.bakx@inbalans-oefentherapie.nl.

Contactgegevens:

Adres: Weipoort 27-29, 3075 EW, Rotterdam
Telefoon: 010-4322494
Website: www.inbalans-oefentherapie.nl
 

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u deze met uw behandelaar bespreken, of mailen naar p.bakx@inbalans-oefentherapie.nl of bellen met de praktijk.
In Balans Oefentherapie heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming, dhr E. van Drent en is te bereiken via e.van.drent@inbalans-oefentherapie.nl

Wijzigingen:

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Wanneer dit gebeurt, zal dit vermeld worden op de website.